గాలిలో నుంచి నీరు పుట్టిస్తున్న సింగపూర్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చర్లు

Question

నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ రీసెర్చర్లు ఎటువంటి బాహ్యబలం ఉపయోగించకుండా గాలి నుంచి నీటిని పుట్టిస్తున్నారు. సైన్స్ అడ్వాన్సెస్ లో ఈ స్టడీ పబ్లిష్ అయింది.
https://10tv.in/researchers-at-singapore-university-turn-air-into-water-using-aerogel/

0
Anonymous 1 month 0 Answers 34 views 0

Leave an answer

Browse
Browse

Anonymous answers

By asking your question, you agree to the terms of service and Privacy Policy.